Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Zgłoszenie szkody ze zwłoką. Odmowa odszkodowania z PZU.

 

Szkoda kradzieżowa z tyt. ubezpieczenia autocasco. Przyczyna odmowy : zgłoszenie szkody ze zwłoką.

W zasadzie, w omawianym przypadku, PZU S.A. nie powinno podnosić takiego zarzutu, jednak posiłkowało się tym argumentem w postępowaniu procesowym, aby uprawdopodobnić swoją wersję zdarzenia.

Dlaczego nie powinien tego robić?

Przeglądając OWU, znajdujemy zapis, iż należy "powiadomić zakład ubezpieczeń niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego..."
W innym miejscu czytamy : " W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ... (tu przywołano kilka postanowień z OWU ... ) zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu".
Rzecz w tym, że w przywołanych przepisach, stanowiących podstawę do uwolnienia zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności za szkodę, nie wymieniono obowiązku zgłoszenia szkody nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego. Ponadto do udowodnienia pozostaje fakt, że to poszkodowany z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa naruszył te obowiązki, co nie jest zadaniem łatwym.

Wątpliwości rozwiewają dwa zamieszczone poniżej cytaty z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RŁO5/2007, w których czytamy:

"Ponadto ustalono, że Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w wyroku z dnia 29 października 2003 r. (sygn. akt XVII Amc 45/02) uznał za niedozwolone następujące postanowienie:


„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32, PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.”. Postanowienie to zostało wpisane w dniu 5 stycznia 2004 r., pod numerem 86, do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), zwana dalej: „Kodeks postępowania cywilnego” lub „k.p.c.”.

"Wszystkie trzy postanowienia, wskazane w pkt-ach II.1, II.2 i II.3 sentencji decyzji oraz postanowienie wpisane do rejestru, o którym mowa wyżej, pod numerem 86 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień przewiduje możliwość nieuwzględnienia przez zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczającego o wypłatę odszkodowania, bądź uwzględnienia roszczenia w części i wypłaty jedynie części odszkodowania, jeżeli ubezpieczający nie wypełnił ciążących na nim obowiązków, bez względu na to, czy niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody, czy też nie."

W tym przypadku udało się przeprowadzić dowód, że poszkodowany z przyczyn czysto obiektywnych, na które nie miał najmniejszego wpływu, dokonał zgłoszenia z opóźnieniem.

Rzecz ciekawa, chociaż wydawałoby się, że prawo jednoznacznie wyklucza tu odmowę odszkodowania, Sąd z uwagą wysłuchał i odnotował argumentacje stron w tej kwestii.

Wniosek: nigdy za mało ostrożności!

 

Administrator

Szkoda kradzieżowa z tyt. ubezpieczenia autocasco. Przyczyna odmowy : zgłoszenie szkody ze zwłoką.

 

W zasadzie, w omawianym przypadku, ubezpieczyciel nie powinien podnosić takiego zarzutu, jednak posiłkował się tym argumentem w postępowaniu procesowym, aby uprawdopodobnić swoją wersję zdarzenia.

 

Dlaczego nie powinien tego robić?

 

Przeglądając OWU, znajdujemy zapis, iż należy "powiadomić zakład ubezpieczeń niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego..."

W innym miejscu czytamy : " W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ... (tu przywołano kilka postanowień z OWU ... ) zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu".

Rzecz w tym, że w przywołanych przepisach stanowiących podstawę do uwolnienia zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności za szkodę nie wymieniono obowiązku zgłoszenia szkody nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego. Ponadto do udowodnienia pozostaje fakt, że to poszkodowany z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa naruszył te obowiązki, co nie jest zadaniem łatwym.

 

Wątpliwości rozwiewają dwa zamieszczone poniżej cytaty z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RŁO5/2007, w których czytamy:

 

"Ponadto ustalono, że Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji

i Konsumentów (zwany dalej: „Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w wyroku z dnia

29 października 2003 r. (sygn. akt XVII Amc 45/02) uznał za niedozwolone następujące

postanowienie:

Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym

pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32, PZU może oddalić

roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.”.

Postanowienie to zostało wpisane w dniu 5 stycznia 2004 r., pod numerem 86, do rejestru

postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43,

poz. 296 ze zm.), zwana dalej: „Kodeks postępowania cywilnego” lub „k.p.c.”.

 

"Wszystkie trzy postanowienia, wskazane w pkt-ach II.1, II.2 i II.3 sentencji decyzji

oraz postanowienie wpisane do rejestru, o którym mowa wyżej, pod numerem 86 mogą zostać

uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień przewiduje możliwość nieuwzględnienia przez zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczającego o wypłatę

odszkodowania, bądź uwzględnienia roszczenia w części i wypłaty jedynie części

odszkodowania, jeżeli ubezpieczający nie wypełnił ciążących na nim obowiązków, bez

względu na to, czy niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody, czy

też nie."

 

W tym przypadku udało się przeprowadzić dowód, że poszkodowany z przyczyn czysto obiektywnych, na które nie miał najmniejszego wpływu, dokonał zgłoszenia z opóźnieniem.

 

Rzecz ciekawa, chociaż wydawałoby się, że prawo jednoznacznie wyklucza tu odmowę odszkodowania, Sąd z uwagą wysłuchał i odnotował argumentacje stron w tej kwestii.

 

Wniosek: nigdy za mało ostrożności!

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania