Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Przesłuchanie pokrzywdzonej część 1.

Przesłuchanie pokrzywdzonej - 26.08.2015 r. Część 1.

30 dzień od złożenia zawiadomienia o wypadku

Co do zasady, przed przesłuchaniem, policjant powinien mieć plan i zapoznać się z miejscem zdarzenia. Po zapoznaniu się z aktami notuje pytania, które ma postawić oraz – jeżeli wymaga tego sytuacja – okoliczności, które wymagają szczegółowego wyjaśnienia. W postępowania w sprawie wypadku drogowego niezbędny jest szkic w odpowiedniej skali z podaniem wymiarów oraz protokół oględzin z dokładnym opisem tego miejsca np. widoczność, oznakowanie poziome i pionowe, spadki i wzniesienia jezdni, rodzaj nawierzchni, oświetlenie, kąt i kierunek padania promieni słonecznych, otoczenie (zabudowania, las, krzewy) itp. Profesjonalista "wyciśnie" z tego mnóstwo istotnych informacji. Proste zadanie. Jednak Murphy w takiej sytuacji stwierdziłby:

"Nic nie jest takie proste, jak się wydaje"

Dlatego Komendant Główny Policji wydaje co pewien czas – w zależności od zmieniających się przepisów – szczegółowe instrukcje, wytyczne które określają metodykę pracy policjanta. W szkole policyjnej znajdziecie też skrypt jak przesłuchiwać osoby starsze. Teraz popatrzmy na okoliczności jakie towarzyszyły przesłuchaniu rowerzystki.

Czy przesłuchanie odbyło się w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi?

W sierpniu 2015 r. przez południe Polski przeszła fala upałów. Temperatura w słońcu sięgała +40°C. Pokrzywdzona napisze później w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu dochodzenia:

„Na przesłuchanie zgłosiłam się ok. godz. 8.45. Zostałam przywieziona przez wolontariusza klimatyzowanym samochodem, w słoneczny, upalny dzień. W tym czasie temperatura powietrza na zewnątrz przekraczała już znacznie +30 °C – patrz raport stacji meteo dla Bielsko-Białej i oświadczenie wolontariusza, w załączeniu. Łączny czas pobytu w budynku komendy wynosił 2 godz. i 15 min. Po wypadku zostałam inwalidką, poruszam się z trudnością o kuli i leczę się na serce – patrz zaświadczenie lekarskie w załączeniu. Okoliczności te, uwzględniwszy też moje schorzenia, doprowadziły do szybkiego odwodniania organizmu w trakcie ponad dwugodzinnego pobytu w budynku Policji.” Jak wynika z protokółu przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 9.20.


Czy przesłuchujący policjant wiedział w jakim wieku jest pokrzywdzona i jaki był jej stan zdrowia?

Tak. Wcześniej otrzymał skany historii choroby.

Czy potrafił rozpoznać symptomy odwodnienia takie jak ból i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, tachykardia?

Wygląda na to, że nie, bo z pewnością podałby jakieś płyny. Ponadto objawy te są mało swoiste i mogłyby być zauważone tylko przez doświadczonego policjanta.


I dalej w zażaleniu pokrzywdzona pisze:

„Reasumując, należy stwierdzić, że byłam przesłuchiwana w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi, w rozumieniu art. 171 § 7 k.p.k., i moje zeznanie nie może stanowić dowodu bez względu na to czy było prawdziwe, czy też nawet bezsporne. Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na formułowanie wypowiedzi była tu skrajnie wysoka temperatura i niekorzystna odpowiedź organizmu. Czynnik ten zakłócał moją świadomość i pośrednio miał wpływ na treść składanych zeznań. Skutkowało to zamieszczeniem w protokóle przesłuchania m.in. ewidentnego błędu, polegającego na pomyleniu lewej strony z prawą.

Z tym pomyleniem to nie wiadomo do końca jak było. Tak działa na nas upał. W protokóle przesłuchania nie zaznaczono bowiem czy pokrzywdzona sama przeczytała treść czy też jej tę treść odczytano. Natomiast błąd był ewidentny, ponieważ w zgłoszeniu wyraźnie określiła, że skręciła w lewo. Na załączonym do zawiadomienia zdjęciu pokazywała też, że leżała na lewej połowie jezdni. Co się stało? Kto się pomylił i dlaczego?

Nie jestem prawnikiem i nie mnie oceniać taką sytuację. Popatrzmy jednak co mówi o tym k.p.k., ugruntowane stanowisko judykatury oraz komentarz autorytetu. (judykatura «zbiór zasad prawnych i metoda wyrokowania sądu – słownik PWN)

------------------------

k.p.k.

Art. 171. § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. [...]

§ 5. Niedopuszczalne jest:

1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej,

2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. [...]

§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą stanowić dowodu.

--------------------------

W kontekście powyższego przepisu ważna jest treść wyroku Izby Karnej SN z 16 marca 2010 r. (sygn. akt III KK 302/09). Zgodnie z jego tezą: „Wyjaśnienia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi nie mogą stanowić dowodu nawet wówczas, gdy ich prawdziwość jest nie tylko niewątpliwa, ale nawet bezsporna. Swoboda wypowiedzi w rozumieniu art. 171 § 7 K.p.k. oznacza brak przymusu w sferze woli człowieka, a także brak zakłócenia świadomości. Jest to możliwość decydowania przez przesłuchiwanego, zgodnie z własną wolą, o treści składanej przez niego wypowiedzi, w sytuacji gdy żaden czynnik zewnętrzny nie krępuje go w formułowaniu tych wypowiedzi. Jest to stan, w którym przesłuchiwany zachowuje pełną, nieskrępowaną możliwość formułowania swego oświadczenia dowodowego, zgodnie ze swoją wolą. Brak swobody wypowiedzi powstaje wówczas, gdy zaistnieją podczas przesłuchiwania takie warunki, które powodują, że formułując swą wypowiedź, przesłuchiwany ma na uwadze inne okoliczności towarzyszące czynności przesłuchania i w ten sposób oświadczenie dowodowe nie jest wyrazem tylko jego woli, gdyż jest ona skrępowana przez te okoliczności albo znajduje się on w stanie, w którym nie może panować nad swoją wolą.

------------------------------------------

http://www.newsweek.pl/polska/prawnik--metody-zastosowane-przez-cba-w-sprawie-doktora-g--byly-niedopuszczalne,100255,1,1.html

Newsweek: W sprawie doktora G. przesłuchiwano wiele osób starszych i jego byłych pacjentów. Czy takim osobom przysługują jakieś specjalne prawa w czasie przesłuchań?
Piotr Girdwoyń: Przede wszystkim osoby prowadzące takie przesłuchania powinny się wykazać empatią i humanitaryzmem. Jeśli istnieje podejrzenie co do stanu zdrowia świadka albo informuje on o poważnej chorobie to organa ścigania powinny zasięgnąć opinii lekarza czy świadek może zeznawać. Wynika to ze zwyczajnego poczucia odpowiedzialności, ale także stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby zdrowie świadka uległo gwałtownemu pogorszeniu w czasie czynności śledczych.

(Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń: Prawnik, profesor w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.)

--------------------------------------------------

„Odwodnienie w populacji osób w podeszłym wieku jest zjawiskiem nie tylko powszechnym, ale i bardzo groźnym. Sprzyja rozwojowi m.in. powikłań zakrzepowo-zatorowych czy chorób infekcyjnych i niejednokrotnie kończy się zgonem.”

(Praca zbiorowa Jośko-Ochojska J i wsp. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego)

Do pobrania tu: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-4-712.pdf. Polecam tę lekturę nie tylko profesjonalistom. Ta wiedza może się przydać każdemu, w szczególności osobom uprawiającym sporty wymagające długotrwałego wysiłku.

---------------------------------------------------------

A jak regulują ten problem wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez policjantów?

§ 16. 1. Czynności należy przeprowadzać w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla stron, z dbałością o zapewnienie ochrony ich interesów przy jednoczesnym poszanowaniu ich godności […]

2. Podczas każdej czynności z udziałem pokrzywdzonego może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli jej obecność nie uniemożliwia przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.[...]

§ 17. 3. Każde przesłuchanie powinno odbyć się w miejscu i czasie wskazanym w wezwaniu, bez narażania wezwanego na zbędne oczekiwanie.

Cdn.

Masz uwagi, pytania, napisz do mnie wykorzystując zakładkę "Kontakt".

Jeremi

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania